ÚVOD
 
  HRONSTAV - pracovná ponuka
     
Momentálne nemáme voľné pracovné miesto

 

  HRONSTAV - Komplexné služby v stavebníctve
     
Spoločnosť Hronstav bola založená v roku 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
Už od samého začiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na komplexné služby v oblasti stavebnej výroby s cieľom dodržania vždy požadovanej kvality dostupná širokému spektru investorov z radu fyzických a právnických osôb.
V priebehu rokov pôsobenia na trhu sa obchodná značka Hronstav stala garantom solídnosti a odbornosti, pričom si stále zachovala svoju suverenitu a vysokú profesionalitu poskytovaných služieb a prevádzaných prác, o čom svedčia nielen udelené certifikáty, ale aj opakujúci sa spokojní zákazníci na Slovensku a už niekoľko rokov aj vo Francúzsku.
V spoločnosti sa snažíme zamestnať tých najlepších odborníkov a spolupracovať len s osvedčenými partnermi, aby výsledný efekt stavebného diela bol čo najlepší. Veríme preto, že sa s Vami našimi stálymi i novými klientmi budeme stretávať aj naďalej pri výstavbe krásnych stavieb našej architektúry a vytvárať životné priestory pre nás všetkých.
 
   


Ing. Miloš Pokorný
Generálny riaditeľ

  HRONSTAV - Tous Services Des Batiment
     
La société Hronstav a été fondée en 1991 comme société à responsabilité limitée.
Depuis le début, son activité est centrée sur des services complets dans les domaines de la construction et du bâtiment, avec comme objectif de toujours fournir les produits avec la qualité exigée par un large éventail d'investisseurs comme des personnes physiques ou morales.
Au fil des années de ses activités sur le marché, la marque commerciale Hronstav est devenue un garant de solidité et de professionnalisme, tout en conservant sa souveraineté et son haut niveau de professionnalisme dans les services fournis et dans l'exécution des travaux, comme en témoignent non seulement les certificats délivrés, mais aussi les nouvelles commandes de clients satisfaits en Slovaquie et depuis plusieurs années en France.
L'entreprise essaie de recruter les meilleurs professionnels et de coopérer uniquement avec des partenaires fiables afin que la qualité des travaux de construction soit la meilleure. C’est pourquoi nous croyons que, avec nos clients réguliers et avec les nouveaux, nous continuerons à nous rencontrer pour construire de nouveaux bâtiments architecturaux de qualité et créer de nouveaux espaces de vie pour nous tous.
 
   


Ing. Miloš Pokorný
Directeur général